Reglement

1. Competitieseizoen

Per seizoen zijn er 8 periodes voorzien van telkens 6 of 7 weken. Het competitieseizoen loopt van september tot augustus.

Seizoen 2021-2022

Periode 1   13 september – 24 oktober
Periode 2   25 oktober – 5 december
Periode 3   6 december – 23 januari (7 weken)
Periode 4   24 januari – 6 maart
Periode 5   7 maart – 17 april
Periode 6   18 april – 29 mei
Periode 7   30 mei – 10 juli
Periode 8   11 juli – 28 augustus (7 weken)

2. Lidgeld en waarborg

Het lidgeld bedraagt 45 euro per seizoen. Bovenop het lidgeld wordt een waarborg van 20 euro opgevraagd. De waarborg wordt overgedragen naar elk volgend seizoen zolang de speler de volledige seizoenen afwerkt en per seizoen niet meer dan 4 forfaits krijgt toegewezen (zie paragraaf 11). De waarborg wordt terugbetaald op het moment van uitschrijving, als aan eerder genoemde voorwaarden is voldaan. Bij het verlaten van de club voor het einde van een seizoen kan geen aanspraak gemaakt worden op de terugbetaling van (een gedeelte van) het betaalde lidgeld.
De lidgelden en waarborgen worden op de clubrekening gestort. Er zijn twee volmachthouders: Freddy De Wilde en Stefan Valkman. Op verzoek kan ieder lid inzage krijgen in deze rekening.

3. Vrij lid

Als een lid tijdens de competitie of vóór aanvang van het seizoen besluit om niet deel te nemen aan de competitie, zal deze speler als vrij lid worden beschouwd.

4. Indeling in poules

Er wordt gespeeld in poules van in principe 6 spelers. De rangschikking bij de afsluiting van het vorige seizoen bepaalt in welke poule de spelers starten aan het begin van het nieuwe seizoen. Hierna worden eventuele spelers die vorig seizoen vrij lid geweest zijn ingedeeld en tenslotte volgen eventuele nieuwe leden. Het aantal poules wordt bepaald door het totaal aantal deelnemers. Als een veelvoud van 6 niet mogelijk is, wordt voor een of meerdere poules van dit aantal afgeweken. Spelers die tijdens het seizoen lid worden mogen deelnemen vanaf aanvang van de eerstvolgende periode. Vrije en nieuwe leden hebben de keuze om, indien mogelijk, te starten in de derde poule of in de laatste poule, afhankelijk van het niveau van de speler.
Aan het begin van elke periode wordt de indeling van de poules per e-mail naar de leden verstuurd.

5. Afspraken vastleggen

De spelers leggen afspraken vast om de wedstrijden te spelen op onderling te bepalen momenten. De wedstrijden worden in principe gespeeld in sportcomplex ‘De Blaarmeersen’, tenzij beide spelers overeen komen op een andere locatie te spelen. De kosten voor het huren van het squashplein wordt gedeeld door beide spelers. Eens een afspraak is gemaakt, mag een speler deze wedstrijd slechts eenmaal annuleren. De speler die de afspraak annuleert dient dit minstens 2 uur voor aanvang van de wedstrijd aan de tegenspeler mee te delen (zie ook paragraaf 10.3).

6. Squashreglement

Het officiële squashreglement is van toepassing op enkele uitzonderingen na:

 1. Wedstrijdduur
  Een wedstrijd wordt niet ‘best of 5’ gespeeld, maar 35 minuten (opwarming en inslaan niet meegerekend). Het aantal volledige games dat binnen die 35 minuten wordt afgewerkt, bepaalt de einduitslag.
 2. ‘Let’ en ‘stroke’
  De reglementering van ‘let’ en ‘stroke’ kan vrij complex geïnterpreteerd worden. Daarom wordt gevraagd met het oog op de recreatieve doelstelling van onze club daarvan geen misbruik te maken. ‘Stroke’ is altijd van toepassing als de bal op jezelf terechtkomt, vlak over je heen gaat, of onder je door nadat deze de voormuur correct geraakt heeft. In dat geval wordt een punt toegekend aan de tegenstander. Alle andere gevallen van hinder worden gezien als ‘let’. In die gevallen wordt het punt opnieuw gespeeld. Er is geen scheidsrechter aanwezig bij de wedstrijden. ‘fairplay’ dragen we hoog in het vaandel.

7. Puntentelling

Per speler levert de eerste gewonnen game 10 punten op, de tweede gewonnen game 9 punten, enz., om tenslotte nog 1 punt te krijgen voor de tiende gewonnen game. Vanaf de elfde gewonnen game worden geen punten meer toegekend. Enkel voor volledig afgewerkte games worden punten toegekend. De game die bij het verstrijken van de speelduur van 35 minuten nog niet volledig is afgewerkt, levert geen punten op. Aan de speler die tijdens de wedstrijd het meest aantal games heeft gewonnen worden daarnaast nog 10 bonuspunten toegekend. Bij een gelijkspel worden aan beide spelers 5 bonuspunten toegekend. Het maximaal te behalen aantal punten per wedstrijd is dus 65 (10+9+8+7+6+5+4+3+2+1 = 55 punten voor de gewonnen games en 10 bonuspunten voor de overwinning).
Vrouwelijke leden hebben het recht om in een wedstrijd tegen een mannelijke speler elke game te starten met een 4-0 voorsprong. Zij kunnen daar echter op eigen initiatief van afzien. Bij een wedstrijd tussen twee vrouwelijke spelers vervalt deze regel.

8. Stijgen en dalen

Na elke periode stijgen de eerste twee gerangschikte spelers van elke poule (uitgezonderd poule 1) een poule. De laatste twee gerangschikte spelers van elke poule (uitgezonderd de laatste poule) dalen een poule. In functie van een gelijke verdeling van de poules kan van deze regel worden afgeweken.

9. Blessures

 1. Breng het bestuur op de hoogte.
  Geblesseerde spelers dienen het bestuur van de club zo snel mogelijk op de hoogte te brengen door een e-mail te sturen naar squashblaarmeersen@hotmail.be (zie ook punt 10.5)
 2. Blessure tijdens een wedstrijd.
  Als een speler zich blesseert tijdens een wedstrijd krijgt de tegenspeler het gemiddelde aantal punten toegekend dat de overige spelers tegen de geblesseerde speler hebben behaald, op voorwaarde dat de geblesseerde speler tijdens de periode minstens 2 wedstrijden heeft gespeeld. De tegenstander kan er echter ook voor kiezen de wedstrijd op een later tijdstip te herspelen.
 3. Gevolgen voor de poule-indeling.
  Geblesseerden die niet alle wedstrijden van een periode hebben kunnen spelen herstarten één poule lager.

10. Forfaits

Forfait geven is, in het algemeen, het niet spelen van een wedstrijd zonder geldige reden. De speler aan wie de club een forfait toewijst, behaalt 0 punten voor de betreffende wedstrijd. Daarnaast zal een speler met meer dan 4 toegewezen forfaits per seizoen gediskwalificeerd worden voor de resterende periodes van het lopende seizoen. Het bestuur beoordeelt elk geval apart en beslist of er een forfait wordt toegewezen. Die beslissing is definitief en kan niet worden aangevochten.

Er zijn een aantal situaties waarbij een speler een forfait krijgt toegewezen:

 1. Als een speler niet ingaat op uitnodigingen.
  Als een speler het bestuur 3 e-mails kan voorleggen waarin de tegenspeler werd uitgenodigd tot het spelen van een wedstrijd, dan kan het bestuur de tegenspeler die daar niet op is ingegaan een forfait toewijzen. Enkel e-mails komen in aanmerking, geen sms-berichten, WhatsApp-berichten of telefoongesprekken. Als beide spelers onvoldoende ondernomen hebben om een afspraak vast te leggen, wordt aan beide spelers een forfait toegewezen.
 2. Als een afspraak 2 keer wordt geannuleerd.
  Als een speler kan aantonen dat een vastgelegde afspraak tot tweemaal toe door de tegenspeler werd geannuleerd kan een forfait worden toegewezen aan de tegenspeler.
 3. Als een tegenspeler minder dan 2 uur op voorhand een afspraak annuleert.
  Dit geldt ook in het geval van overmacht (blessure, ziekte, enz.). De benadeelde speler heeft wel steeds de mogelijkheid akkoord te gaan met het maken van een nieuwe afspraak.
 4. Als een uitslag voor het afsluiten van de periode niet via de website wordt ingegeven.
  In dit geval zal aan beide spelers een forfait worden toegekend. We raden aan om alle uitslagen zo snel mogelijk in te geven via het online formulier (www.squash-blaarmeersen.tk). Liever door beide spelers dan door geen.
 5. Als bij overmacht het bestuur niet op de hoogte werd gebracht.
  Spelers dienen het bestuur van de club zo snel mogelijk op de hoogte te brengen als zij wedstrijden niet kunnen spelen (door blessures, ziekte, enz.) door een e-mail te sturen naar squashblaarmeersen@hotmail.be. Enkel de andere spelers van de poule op de hoogte brengen is niet voldoende. Gebeurt dit niet, dan zullen voor alle niet gespeelde wedstrijden forfaits worden toegewezen. Let op! Op reis zijn of geen tijd hebben om te spelen wordt niet beschouwd als overmacht.

11. Toekenning van punten bij niet gespeelde wedstrijden

Als slechts één van beide spelers verantwoordelijk is voor het feit dat een wedstrijd niet kan worden gespeeld, worden aan de tegenspeler wel punten toegekend voor die niet gespeelde wedstrijd. De tegenspeler krijgt het gemiddelde aantal punten dat de andere spelers binnen die periode behaalden tegen deze speler. Een voorwaarde hierbij is dat de betreffende speler minstens 2 wedstrijden heeft gespeeld. Bij minder dan twee gespeelde wedstrijden worden deze punten geschrapt.

12. Kampioen

De kampioen van het seizoen is de speler met het hoogste aantal punten bij de afsluiting van het seizoen. Bij een ex aequo is het tweede criterium het aantal gewonnen wedstrijden. Een eventueel derde bijkomend criterium is de uitslag van de wedstrijden tussen de betrokken spelers en eventueel het aantal gewonnen games. Levert dit nog altijd geen uitsluitsel op, dan wordt overgegaan tot het spelen van een barrage wedstrijd (‘best of five’) onder begeleiding van minstens 1 bestuurslid.

13. Kampioenviering

De kampioen van het seizoen wordt gevierd tijdens de kampioenenviering. Tijdens de kampioenviering ontvangt de kampioen een prijs, op voorwaarde dat het lid aanwezig is. Als het lid niet aanwezig is, ontvangt de eerstvolgend gerangschikte speler die wel aanwezig is de prijs. Alle andere aanwezige leden op de kampioenviering ontvangen een squashballetje of een grip.

Laatst gewijzigd op 20 oktober 2021.

%d bloggers liken dit: